POSEBNE NAPOMENE I UPOZORENJA

- Za zamenu grejača na kotlu i pristup električnim sklopovima, potrebno je obezbediti 500mm slobodnog prostora iznad kotla.- Ne preporučujemo da se kotao ugrađuje u kuhinjske elemente i druge nepristupačne prostore za servisiranje. KORISNIK je dužan da obezbedi pristupačan servisni prostor.- Preporučujemo radne temperature do 55˚C, jer ukoliko sistem radi…

ODRŽAVANJE

Električni kotlovi proizvođača "ELEKTRO - TERMO MONTAŽA" iz Požege, ne zahtevaju posebno održavanje. Potrebno je povremeno kontrolisati pritisak fluida u sistemu i isti održavati između jedan i dva bara. Fluid po isteku grejne sezone ne ispuštati iz sistema. Po završetku sezone grejanja isključiti pumpu, a ukoliko se početkom naredne, zbog…

RUKOVANJE UREĐAJEM

Uslov da bi kotao radio je da bude uključena pumpa , ista se uključuje na prekidaču P-1. Po uključenju prekidača P-1 proveriti da li pumpa radi. Ukoliko pumpa ne radi, istu korisnik treba ručno pokrenuti, prema uputstvu za upotrebu pumpe. Po uključenju pumpe vrši se uključenje glavnog sklopnika na prekidač…

POČETNO PUŠTANJE U RAD

Pre puštanja u rad električnog kotla, ovlašćeno lice treba da izvrši kontrolu ispravnosti veza napojnog voda i posebno da obrati pažnju na dobru i pravilnu vezu zaštitnog voda (uzemljenja). Preporučujemo da se prvo sistem napuni fluidom, stavi pod pritisak i proveri instalacija, ista ozrači, a potom izvrši hladna proba. Kada…

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

Za priključenje na električnu mrežu postavljena je kvalitetna petopolna stezaljka. Kotlovi EK-12 i EK-9 se mogu priključiti isključivo na trofazni napon, 380 V, a kotao EK-6 se može priključiti i na monofazni napon,220 V, što se radi na zahtev kupca. Kotlove isključivo može na električnu mrežu priključiti ovlašćeni serviser ili…

PRIKLJUČIVANJE KOTLOVA NA INSTALACIJU GREJANJA

Kotao je konstrukcijki rešen tako da se može postaviti na pod ili na zid. Razdelnici sa ventilima iz kotla za jednocevne sisteme su okrenuti uvek u pod i moguće je u samom kotlu montirati razdelnik do 5 krugova što predstavlja uštedu jer nije potrebno montirati poseban ormar sa razdelnicima u…