Uslov da bi kotao radio je da bude uključena pumpa , ista se uključuje na prekidaču P-1. Po uključenju prekidača P-1 proveriti da li pumpa radi. Ukoliko pumpa ne radi, istu korisnik treba ručno pokrenuti, prema uputstvu za upotrebu pumpe. Po uključenju pumpe vrši se uključenje glavnog sklopnika na prekidač P-2, a zatim uključenje grejača pomoću trostepenih termostata (G-1, G-2). Grejači se uključuju zakretanjem dugmeta termostata u desnu stranu i postavljanjem na željenu temeraturu fluida u sistemu grejanja. Pri uključenju grejača iznad termostata će se uključiti signalne tinjalice koje označavaju angažovanu snagu uključenog grejača. Kod kotla EK-12 svaka uključena tinjalica označava 2 KW snage, a kod kotla EK-9 na grejaču G-1 označava 2 KW,a na grejaču G-2, svaka tinjalica označava 1 KW snage. Na kotlu EK-6, svaka tinjalica iznad termostata označava 1 KW angažovane snage.Kod kotla EK-6M svaka tinjalica označava 2KW angažovane snage. Prilikom prvog uključenja korisnik može podesiti željenu temperaturu fluida na jednom ili oba grejača. Kada kotao postigne zadatu temperaturu umanjenu za 10˚C, isključiće se jedan grejač (jedna tinjalica). Na zadatoj temperaturi umanjenoj za 5˚C isključiće se drugi grejač a na zadatoj temperaturi se isključuje i treći grejač. Kada temperatura fluida opadne za oko 3˚C uključuje se jedan grejač, a ako opadne za još 5˚C uključuje se drugi grejač, a za na narednih 5˚C uključuje se i treći grejač. Kotao automatski radi sa minimalno potrebnom snagom da postigne zadatu temperaturu.Na kotlu je postavljena mogučnost priključenja sobnog termostata. Preporučujemo da se kotlom rukuje pomoću sobnog termostata, koji će kotao isključiti kada se u prostoriji postigne željena temperatura. Sobni termostat isključuje glavni prekidač – sklopnik, a pumpa ostaje uključena. Ovakvim režimom rada štedi se energija, jer ukoliko nema sobnog termostata kotao će održavati konstantnu temperaturu fluida i grejati bez obzira na temperaturu prostora koji se zagreva. Ukoliko se ne koristi sobni termostat temperatura u prostoru se može regulisati smanjenjem ili povećanjem temperature fluida u sistemu. Grejači rade nezavisno jedan od drugog i mogu se posebno regulisati.