Pre puštanja u rad električnog kotla, ovlašćeno lice treba da izvrši kontrolu ispravnosti veza napojnog voda i posebno da obrati pažnju na dobru i pravilnu vezu zaštitnog voda (uzemljenja). Preporučujemo da se prvo sistem napuni fluidom, stavi pod pritisak i proveri instalacija, ista ozrači, a potom izvrši hladna proba. Kada se ovlašćeno lice uveri da je instalacija grejanja ispravna vrši priključivanje na električnu mrežu. Upozoravamo da priključivanje na električnu mrežu i puštanje u rad kotla bez fluida za grejanje izaziva oštećenje za koje proizvođač nesnosi odgovornost. Posebno obratiti pažnju na zaštitni čep lončeta za automatsku ozraku kotla – odvrnuti ga. Takođe na hladnu vodu ozračiti cirkulacionu pumpu, pre puštanja iste u rad.